top of page

Algemene voorwaarden ontmoetingstraject

Versie 01 januari 2023

Artikel 1: Definities

Opdrachtnemer: De rechtspersoon namens welke de spiritual-buddy haar diensten (hulp en ondersteuning bij persoonlijke en spirituele ontwikkeling) aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden. 


Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer de opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van persoonlijke en spirituele ontwikkeling.


Diensten: Alle hulp en ondersteuning bij persoonlijke en spirituele ontwikkeling waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords. 


Overeenkomst: Elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtbevestigingen, mondelinge afspraken en overeenkomsten waarbij door opdrachtnemer diensten worden aangeboden of geleverd. 


2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen. 


3. Eventuele andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. 


4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3: Totstandkoming van de ontmoetingen/ overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand wanneer beide partijen op basis van het kennismakingsgesprek het eens zijn dat het zinvol en nuttig is om een ontmoetingstraject aan te gaan. En op basis hiervan een afspraak voor de eerste ontmoeting is gemaakt. Een ontmoetingstraject bestaat altijd uit minimaal drie ontmoetingen.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

1. Ieder ontmoetingstraject leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Waar nodig verwijst of begeleidt de opdrachtnemer  de opdrachtgever door naar een andere professional voor (extra) hulp. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van een derde persoon.

2. De opdrachtgever is en blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor zijn eigen persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Opdrachtnemer kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 

3. Opdrachtgever dient te alle tijde eerlijk te zijn over zijn/haar mentale en psychische gezondheid, diagnoses en eventuele medicatie die hij/zij gebruikt. 

Artikel 5: Geheimhouding en Privacy

1. Gesprekken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van de gesprekken, waarbij de identiteit van de opdrachtgever in de openbaarheid komt, tenzij hiervoor toestemming is gegeven. 

2. Opdrachtnemer zal zowel tijdens als na afloop van het ontmoetingstraject met opdrachtgever alle gegevens en kennis van opdrachtgever die in het kader van de overeenkomst(en) met opdrachtgever zijn verstrekt, geheimhouden en daar zorgvuldig mee omgaan.

Artikel 6: Vergoeding voor dienstverlening

1. Het aangaan van een ontmoeting door de opdrachtgever, betekent ook de plicht om opdrachtnemer eerlijk te vergoeden voor de investeringen. Deze vergoeding werkt op basis van waardebepaling vooraf of achteraf, waarbij een vergoeding achteraf binnen 24 uur na de desbetreffende ontmoeting dient te zijn ontvangen door opdrachtnemer. 

2. Een vergoeding is altijd in euro´s.

Artikel 7: Annuleringsvoorwaarden

1. Een ontmoeting kan uiterlijk 24 uur van te voren worden gewijzigd of geannuleerd.

bottom of page